امام رضا

شاعر : سرونازسادات ترحمی ۱۴ ساله از مرکز فرهنگی هنری قاین، استان خراسان جنوبی – مربی ادبی: زهراسادات انوری
گروه سنی : ۱۴ سال
قالب شعر : مثنوی

شعر

آن قدر شنيده ام من از شفاي مردمان

كاش بگيري دست اين بنده ي ناتوان

شنيده ام حال همه در حرم حالي دگر است

كاش بيايم حرمت ،آقا دلم شكسته است

شنيده ام دعاي تو ،اجابت هر حاجت است

دلم تنگ ضريح تو و گنبد و كبوتر است

شنيده ام كه روزي تو ،ضامن يك آهو شدي

كاش من آهو بودم و تو ضامن من مي شدي

شنيده ام زگنبد و صحن و ضريح و حرمت

شنيده ام كبوتران آمده اند زيارتت

شنيده ام كه هر كه را خواهي زيارتت كند

در آرزوي روزي كه آقا مرا طلب كند

شنيده ام زاشك شوق زائران حرمت

وقتي كه مي بينند ز دور كبوتران گنبدت

شنيده ام گرفته اي تو دست ياري طلبان

كاش دعا كني شوم من هم جز زائران

شنيده ام دست شما شفاي درد هر كس است

 همين كه در دلم بيايم زيارت شما بس است

مشخصات شعر
سال تولید : ۱٣٩۶