رحمت الهی

شاعر : مهدی عرب عامری
قالب شعر : سپید

رحمت الهی،
خورشید
می دهد نور و گرما
نیاز همه
رحمت الهی

شعر

رحمت الهی

رحمت الهی،

 خورشید       

می دهد نور و گرما

نیاز همه            

رحمت الهی،

 باران   

قطره قطره می کند گل ها را

سیراب و خندان،

خوشحال       

می سازد پل را

خورشید پس از باران.

مهدی عرب عامری، 13 ساله

کتابخانه سیار روستایی فریدونکنار

             روستای ازباران