فرات

شاعر : فاطمه داوری

کتاب به وسعت دریا اشعار منتخب ششمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان سیستان و بلوچستان
سال انتشار1394

شعر

فرات

از مشك فرو مي چكد

قطره قطره كلمه ي زخمي

قطره قطره

تشنگي

مشك حرف هايش را

در كتاب درد زمين ثبت مي كند

و فرات پشت به نخل ها

دست هايش را بر سر مي كوبد

فاطمه داوري

عضو ارشد مرکزآفرینشهای ادبی سیستان و بلوچستان  

مشخصات شعر
زبان : فارسی
سال انتشار : ۱٣٩۴