انسان

دسته : طبیعت
شاعر : لادن عظیمی
گروه سنی : سال
قالب شعر : سپید

باد اذان مي گويد
بيد سجده مي كند
دانه، نماز باران مي خواند

شعر

انسان 

خورشيد از نردبان صبح پايين آمد

باردگر از بطن زمان

زاده شد روز

باد اذان مي گويد

بيد سجده مي كند

دانه، نماز باران مي خواند

انسان اما مي دود!

كبوتر آسمان هاي آزادي را مي پيمايد

شعر ديوارهاي سكوت را مي شكند

انسان اما قانون هاي طبيعت را!

لادن عظیمی، عضو ارشد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلوگاه