شعر

خورشید طلوع می کند، با صدای گنجشک ها بیدار می شوی، از پنجره به بیرون نگاه می کنی، آسمان آبی، حرکت ابرهای سفید و برگ های سبز درختان را نگاه می کنی. همه این اتفاق های ساده را وقتی با وجودت احساس کنی و با کلمات خودت بنویسی می تواند شعر بشود. شعرهایی را هم دیگران نوشته اند که زندگیت را رنگ می زنند و هوایت را تازه می کنند. در هوای شعر نفسی تازه کن!

شعر

جدیدترین شعرها