اعلام برنامه

به سبب ایجاد شناخت، تبلیغ، آگاهی دادن در زمینه ای اخبار کودک و نوجوان اجرا می شود و بیشتر رسالت اطلاع رسانی در زمینه روند و پخش دقیق زمان برنامه های را بر عهده دارد.

اعلام برنامه

جدیدترین ها