اول من آب بودم

آب

دسته : ترانه ها

اول من آب بودم

بودم میان دریا

شرح فیلم و صوت

آب

اول من آب بودم

بودم میان دریا

بعدا بخار گشتم

رفتم به آسمانها

در آسمانی یک تکه ابر دیدم

با شور و شوق بسیار

رفتم به آن رسیدم

باران شدم چکیدم

بر ذره ذره خاک

گل گل هزارها گل

سر زد از آن خاک پاک

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : عرفان همت یار ۵ ساله
منبع : مربی مهد کودک