گر چه ما بندگان پادشهیم

غزل ٣٨۱

دسته : شعر خوانی


گر چه ما بندگان پادشهیم

پادشاهان ملک صبحگهیم

شرح فیلم و صوت

 

گر چه ما بندگان پادشهیم

پادشاهان ملک صبحگهیم

گنج در آستین و کیسه تهی

جام گیتی نما و خاک رهیم

هوشیار حضور و مست غرور

بحر توحید و غرقه گنهیم

شاهد بخت چون کرشمه کند

ماش آیینه رخ چو مهیم

شاه بیدار بخت را هر شب

ما نگهبان افسر و کلهیم

گو غنیمت شمار صحبت ما

که تو در خواب و ما به دیده گهیم

شاه منصور واقف است که ما

روی همت به هر کجا که نهیم

دشمنان را ز خون کفن سازیم

دوستان را قبای فتح دهیم

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

وام حافظ بگو که بازدهند

کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم

 

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : حافظ
قالب شعر : غزل
اجرا کننده : تنظیم و اجرا پاییزه طاهری