سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

غزل ٣٧٩

دسته : شعر خوانی


سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

شرح فیلم و صوت


سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

که من نسیم حیات از پیاله می‌جویم

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم

شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست

کشید در خم چوگان خویش چون گویم

گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید

کدام در بزنم چاره از کجا جویم

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی

چنان که پرورشم می‌دهند می‌رویم

تو خانقاه و خرابات در میانه مبین

خدا گواه که هر جا که هست با اویم

غبار راه طلب کیمیای بهروزیست

غلام دولت آن خاک عنبرین بویم

ز شوق نرگس مست بلندبالایی

چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم

بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک

غبار زرق به فیض قدح فروشویم

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : حافظ
قالب شعر : غزل
اجرا کننده : تنظیم و اجرا پاییزه طاهری