نومید مساز بگیر دستم

دسته : مناجات

الهي آنچه ما خود كشتيم به بر ميار و آنچه تو ما را كشتي آفت ما از آن بازدار.

شرح فیلم و صوت

الهي خود را از همه به تو وابستم، اگر بداري ترا پرستم و اگر نداري خود پرستم نوميد مساز بگير دستم.

الهي اي دور نظر و اي نيكو حضر و اي نيكوكار نيك منظر، اي دليل هر برگشته، و اي راهنماي هر سرگشته، اي چاره ساز هر بيچاره و اي آرنده هر آواره، اي جامع هر پراكنده و اي رافع هر افتاده دست ما گير اي بخشنده بخشاينده.

الهي كار آن دارد كه با تو كاري دارد، يار آن دارد كه چون تو ياري دارد، او كه در هر دو جهان ترا دارد هرگز كي ترا بگذارد.

الهي در سر گريستني دارم دراز، ندانم از حسرت گريم يا از ناز، گريستن از حسرت بهر يتيم و گريستن شمع بهر ناز، از ناز گريستن چون بود اين قصه ايست دراز.

الهي يك چند بياد تو نازيدم، انيم بس كه صحبت تو ارزيدم.

الهي نه جز از ياد تو دل است نه جز از يافت تو جان، پس بيدل و بيجان كي توان؟

الهي ياد تو در ميان دل و زبان است و مهر تو در ميان سر و جان.

الهي شاد بدانيم كه اول تو بودي و ما نبوديم، كار تو درگرفتي و ما نگرفتيم، قسمت خود نهادي و رسول خود فرستادي.

الهي هر چه بي طلب بما دادي بسزاواري ما تباه مكن، و هر چه بجا ناكردي از نيكي بعيب ما از ما بريده مكن و هر چه سزاي ما ساختي بناسزائي ما جدا مكن.

الهي آنچه ما خود كشتيم به بر ميار و آنچه تو ما را كشتي آفت ما از آن بازدار.

مشخصات فیلم و صوت
اجرا کننده : مژگان کاوسی قهفرخی
منبع : مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری
کتاب : مناجات خواجه عبدالله انصاری