اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل

فیل در خانه تاریک، فیل و کوران ، پیل اندر خانه تاریک

دسته : شعر خوانی

این اثر از دفتر سوم "مثنوی معنوی" انتخاب و مناسب مخاطب کودک ونوجوان خلاصه شده است.

شرح فیلم و صوت

پیل اندر خانهٔ تاریک بود

  عرضه را آورده بودندشآن هنود(ج هندی=هندی ها)

از برای دیدنش مردم بسی

اندر آن ظلمت همی شد هرکسی

دیدنش باچشم چون ممکن نبود

اندر آن تاریکیش کف می بسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

گفت همچون ناودان است این نهاد

آن یکی رادست برگوشش رسید

آن برو چون بادبیزن شد پدید

 آن یکی را کف چو بر پایش بسود

گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست

گفت خود این پیل چون تختی بدست         

همچنین هر یک به جزوی که رسید

فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید

از نظرگه گفتشان شد مختلف

آن یکی دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمعی بدی

اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس همچون کف دستست و بس

نیست کف را بر همهٔ او دست‌رس

هوش را بگذار وانگه هوش‌دار

گوش را بر بند وانگه گوش دار

نه نگویم زانک خامی تو هنوز

در بهاری تو ندیدستی تموز

مشخصات فیلم و صوت
شاعر : مولوی (محمد بلخی)
قالب شعر : مثنوی
اجرا کننده : پری کیانیان