مرد بالابان نواز

دسته : قصه گویی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا
موضوع قصه : فلکلور ، اجتماعی ، اخلاقی

شرح فیلم و صوت

وزیر بالابان نواز

در زمانهای قدیم در سرزمین قره داغ آذربایجان مرد بالابان نوازی که به خاطر خرابی دندانهایش دیگر قادر به نواختن نیست و امرار معاش برایش دشوار شده به قصر شاه مراجعه کرده و از او طلب کمک می کند شاه دستور میدهدیک کیسه زر به مرد نوازنده تحویل دهند وزیر از مرد بالابان نواز علت صله ی شاه را جویا می شود و مرد به وزیر سبک عقل می گوید که در کودکی شاه، معلم بالابان نوازی او بوده و امروز دستمزدش را گرفته ،وزیر هم از مرد می خواهد که به او هم بالابان یاد دهدمرد هنرمند قبول کرده  وحدود یکسال در خانه وزیر به عیش و نوش می پردازد وزیر که کارهای کشور را رها کرده وشبانه روز به تمرین موسیقی مشغول بود نوازنده ی ماهری شده وروز شکار برای همراهان و شاه بالابان می نوازد که شاه بعد از پی بردن به ماجرا دستور می دهد وزیر را بالابانچی دربار و مردبالابان نواز را وزیر قرار دهند

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : ادبیات عامه
مدت قصه گویی : ۱۵-۱٠ دقیقه