حضرت موسی

دسته : قصه گویی
قصه گو : آسیه صادقی
گروه سنی : ٢ تا ٧ سال
موضوع قصه : مذهبی

در زمان پادشاهی به نام فرعون ،ساحران به او گفتند فرزندی بدنیا خواهد آمد که کاخ تو را ویران خواهد کرد وتورا از بین می برد.فرعون دستور داد هر مادری که فرزندی در شکم دارد را نابود کنند.ماموران به هر خانه ای وارد شدندومادران باردار را کشتند مادری که فرزندی به نام موسی(ع) را باردار بود با کمک اطرافیانش توانست به کوه پناه ببرد و در آن مکان فرزندش را بدنیا آورد سپس او را درون سبدی کرد وبه رود نیل انداخت .سبد وارد رودخانه ای در کاخ فرعون شد وآسیه همسر فرعون آن را از آب گرفت وبا مخالفت های فرعون او رابزرگ کرد.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : شفاهی
مدت قصه گویی : ۱٠-۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری