گنجشک و پنبه دانه

دسته : قصه گویی
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

این داستان ، ماجرای گنجشک کوچکی است که پنبه دانه ای را پیدا کرده است و نمی داند با آن چه کار کندتا اینکه با کمک یکی از پرندگان جنگل به نام خاله زاغی در می یابد که با کاشتن پنبه دانه می تواند پنبه به دست بیاوردو با سختی های بسیار و با رفتن نزد شخصیتهای دیگر داستان در پایان صاحب یک قبای گرم و زیبا می شود.

مشخصات فیلم و صوت
منبع قصه : کتاب گنجشک و پنبه دانه
مدت قصه گویی : ٢٠-۱۵ دقیقه
فرمت فایل : صوتی و تصویری