اجسام در حال سقوط

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش بررسی قوانین سقوط اجسام است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

بالش

کتاب

صفحه ی کاغذی

روش کار:

  • بالش را روی زمین بگذارید.
  • با یک دست کتاب را روی بالش نگه دارید و با دست دیگر صفحه ی کاغذ را بگیرید. هر دو را در یک ارتفاع نگه دارید.
  • کتاب و صفحه ی کاغذ را در یک زمان رها کنید. کدامیک سریع تر سقوط می کند؟
  • حالا صفحه ی کاغذ را روی کتاب بگذارید و همین آزمایش را تکرارکنید. چه اتفاقی می افتد؟ فکر می کنید چرا کاغذ چنین رفتار می کند؟

چه اتفاقی می افتد ؟

در صورتی که مقاومت هوا نباشد،جاذبه ی زمین تمام اجسام در حال سقوط را، صرف نظر از اندازه ی وزن آن ها،با شتاب ثابت یکسان به طرف زمین می کشد.شتاب جاذبه به صورت میزانافزایش سرعتدر ثانیه بیان می شودو تقریبا برابر است با 9.8 متر در ثانیه. یعنی با گذشت هر ثانیه از سقوط،سرعت جسمی که سقوط می کندبه اندازه ی 9.8 متر در ثانیه افزایش می یابد.

مثلا در پایان اولین ثانیه،کتاب با سرعت 9.8 متر در ثانیه سقوط خواهد کرد. در پایان دومین ثانیه، با سرعت 19.6 متر در ثانیه سقوط می کند،و در پایان سومین ثانیه با سرعت 19.6 متر به اضافه ی 9.8 متر در ثانیه یا 29.4 متر در ثانیه،سقوط خواهد کرد. تا موقعی که مقاومت هواکشش جاذبه را متعادل کند، کتاب سریع تر و سریع تر سقوط می کند. پس از آن کتاب با سرعتیثابت، که سرعت حد نامیده می شود، سقوط خواهد کرد.

آیا می دانید که

یک پر و یک گلوله ی توپ در خلا ، که در آن هوایی نیست ، با سرعت یکسان سقوط می کنند.