پایستگی انرژی

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده ی این است که چگونه اجسام متحرکسعی می کنندتراز انرژی خود را حفظ کنند

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

نخ محکم به طول حدود 1.5 متر تا 1.8 متر

وزنه(وزنه ی قلاب ماهی گیری یا 2 یا 3 عدد واشر)

قرقره ی نخ خالی

روش کار:

  • یک سر نخ را محکم را به وزنه گره بزنید.
  • سر دیگر نخ را از سوراخ قرقره رد کنید
  • محوطه ی وسیعی در بیرون از خانه پیدا کنید که کسی در آن نباشد
  • سر آزاد نخ را محکم در یک دست خود بگیرید و با دست دیگرتان قرقره را بالای سر نگه داریدوزنه را روی دایره ای بزرگ به چرخش درآورید.

  • سعی کنید که وزنه را در حال چرخش با آنگ ثابت نگه دارید.به سرعت وزنه ی در حال حرکت دفت کنید. قرقره را در همان ارتفاع نگه داریدو سر نخ را به طرف پایین بکشید. چه اتفاقی می افتد.

چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی که وزنه در مداری بزرگتر حرکت می کند، سرعتی ثابت با مقدار معینی از انرژی دارد. وقتی مدار کوچکتر می شود، وزنه برای حفظ تراز انرژی خود، باید در مدت زمان ثابت دورهای بیشتری بزند؛ درنتیجه باید سرعت خود را افزایش بدهد.

آیا می دانید که...

انرژی هرکز به وجود نمی آیدو از بین هم نمی رود. تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.

تقریبا هر وقت انرژی از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود، بخشی از آنبه صورت گرما تلف می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی