قرقره

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده و مقایسه ی نیروی بالابر قرقره ی ثابت و قرقره ی متحرک است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

سیم چین

رخت آویز فلزی

قرقره ی خالی

 نخ

دو یا سه کتاب

روش کار:

  • با سیم چین قسمت پایین رخت آویز را ببرید.
  • ققره را در وسط سیم قرار دهید.
  • دو سر آزاد سیم را خم کنید تا یک حلقه درست شود. این قرقره ی شماست. این قرقره را به یک نکیه گاه، مثل قلاب جالباسی ب دستگیره ی در آویزان کنید.
  • نخ را دور کتاب ها ببندید و سر آن را از روی قرقره رد کنید. ان قرقره را قرقره ثابت می نامند.
  • سر نخ را به طرف پایین بکشید. توجه کنید که چه مقدار نیرو برای بلند کردن کتاب ها به کار می رود.
  • نخ و قرقره را از روی تکیه گاه بردارید.
  • از یک نخ کوتاه تر برای بستن کتاب ها به قرقره، در جایی که قبلا روی تکیه گاه قرار گرفته بود، استفاده کنید. بخشی از سیم قرقره که به هم تایید است، باید به نخ دور کتاب ها متصل شود. این قرقره، قرقرعه ی متحرک می نامند.
  • سر یک نخ بلندتر را به تکیه گاه گره یزنید و از دور قرقره رد کنید.
  • برای بلند کردن کتاب ها نخ را به طرف بالا بکشید. حالا چقدر نیرو لازم است ؟ فکر می کنید چرا این مقدار نیرو لازم است؟

چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی که کتاب ها را با قرقره بلند کنید، بلند کردن کتابها با این قرقره آسان تر است.

در حالتی که فقط یک قرقره داریم، نیروی لازم برای بلند کردن جسم، درست به اندازه ی وزن جسم است. تنها مزیت استفاده از یک قرقره این است که می توانید جسم را د جهت دیگری بکشید و وزن خود را نیز به نیروی کشش اضافه کنید. استفاده از یک قرقره ی متحرک نیروی لازم را به نصف کاهش می دهد. اگر از دو قرقره استفاده کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

آیا می دانید که...

جر ثقیل ها بدون استفاده از قرقره نمی توانند کار کنند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی