مقابله با گرانش

دسته : علمی

این آزمایش از جمله سری آزمایش ها برای شناخت ویژگی های جامدات است. هدف این آزمایش مشاهده ی تاثیر گرانیگاه بر تعادل است.
گرانیگاه نقطه ای در یک جسم، یا مجموعه ای از اجسام است که می توان فرض کرد همه ی جرم جسم در آن نقطه متمرکز شده است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید:

خط کش

چکش

نخ کوتاه به طول حدود 30 سانتی متر

میز

روش کار:

  • نخ را طوری گره بزنید که حلقه ای به طول حدود 10 یا 12 سانتی متر تشکیل بدهد.
  • خط کش و چکش را وارد حلقه کنید، به طوری که حلقه در فاصله ی  طول خط کش، از یک سر آن، و تقریبا در وسط دسته ی چکش قرار بگیرد.حلقه را روی چکش و خط کش جابه جا کنید شاید ناگزیر شوید چکش را جابه جا کنیدتا نقطه ی مناسب پیدا شود.
  • چکش را در جای خود نگه دارید و نوک خط کش را را روی لبه ی میز قرار دهید. سر چکش کمی به زیر میز می رود و انتهای دسته ی آن در نقطه ای به فاصله ای حدود طول خط کش، از سر دیگر قرار خواهد گرفت.
  • خط کش را رها کنید. آیا خط کش و چکش در جای خود خواهند ایستاد ؟ فکر می کنید چرا این اتفاق می افتد؟

چه اتفاقی می افتد ؟

گرانیگاه نقطه ای است که به نظر می رسد تمام جرم یک جسم در آن متمرکز شده است. چون جاذبه بر جرم اثر می گذارد تا وزن ایجاد کند، این نقطه همان جایی است که جاذبه با اثر بر جرم، وزن جسم را ایجاد می کند. اگر نیرویی رو به بالا و معادل وزن جسم به این نقطه وارد شود، جسم در حالت تعادل خواهد بود.

آیا می دانید که...

نیروی جاذبه در مقایسه با سایر نیروهای موجود در طبیعت، از قبیل نیروی الکترومغناطیس، نیروی نسبتا ضعیفی است، اما بر تمام شکل های ماده و انرژی اثر می کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی