کاردستی خروس مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل لازم: مقوا ، کاغذ رنگی در رنگهای مختلف ، چسب رازی ، قیچی

شرح کاردستی


 ابتدا روی یک مقوا شکل خروس راکشیده و مقوا را تا کنید و قیچی کنی وقتی که قیچی کردید باید شکل دو  تاخروس باشه، بعد با استفاده از کاغذهای رنگی ، یک کاغذ رنگی را تا کرده و به شکل لوزی قیچی کنید ، کاغذ را باید طوری قیچی کنید که وقتی لوزی را باز  می کنید دو تا لوزی به هم چسبیده باشند و سپس از قسمت به هم چسبیده از پایین به بالا را ریش ریش کنید فقط مواظب باشید دو تا لوزی از هم جدا نشوند و وقتی  لوزی را باز می کنی و دولبه بالا را چسب می زنیم و  شکل بال خروس می شود بال بعدی خروس را  به همین شکل درست می کنیم ، برای درست کردن پر و دم خروس شش الی هشت کاغذ رنگی را به دلخواه انتخاب و به شکل لوزی های یک اندازه قیچی می کنیم ، لوزها دم خروس را به صورت جداگانه یعنی لوزی ها مثل بال به هم چسبیده نیستند  را قیچی و ریش ریش می کنیم و با استفاده از قیچی انتهای پرهارا  کمی قیچی و با چسب دولبه پر را به هم چسب می زنیم هر پر راجداکانه چسب می زنیم و بعد با قیچی قسمت ریش ریش پرها را حالت یا فر می دهیم وبعد با استفاده از یک کاغذ  برای خروس کاکل درست می کنیم و بعد یکی از مقوا های که طرح خروس را دار برداشته و روی آن کاکل و پرها را چسب می زنیم بعد طرح بعدی خروس را چسب زده و روی طر ح قبلی می زنیم دوتا شکل خروس را طوری به هم چسب بزنید که کاکل و پرها مابین دوطرح قرار  گیرند بعد در انتها روی خروس را با ، بالها و چشم تزئین می کنیم.
 کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بایگان