موش کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل لازم : مقوای رنگی ،چسب مایع ،قیچی، ماژیک.

شرح کاردستی


ابتدا دو دایره  بر روی مقوا با مداد کشیده و برش می زنیم و هر دو را  از وسط به شکل مساوی تا می زنیم یکی از دایره ها را برای قسمت سر موش به  شکل قلب برش می زنیم گوشه های بالایی قلب را به عنوان گوش موش تا می زنیم و با ماژیک  برایش چشم ودماغ می گذاریم سپس با چسب به دایره اولی که تنه موش است وصل می کنیم سپس یک نوار  مقوایی باریک برای دم موش برش می زنیم و ابتدا لوله و سپس باز می کنیم تا کمی شکل بگیرد وبه تنه موش می چسبانیم.
کاری از اعضای مرکز بمپور

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم مهرنگار عبدالهی