تزیین شیشه با پوست تخم مرغ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل لازم: پوست تخم مرغ - گواش - قلمو- چسب چوب

شرح کاردستی

 ابتدا کمی چسب به شیشه زده و بعد پوست تخم مرغ  را روی آن م یزنیم وبا دست فشار می دهیم تابچسبد این کار را می توان دور تا دور کار یا یک طرف شیشه انجام داد و بعد با قلمو وگواش به سلیقه خود طراحی می کنیم  .


کاری از اعضای پسر ۱خاش


مشخصات کاردستی
مواد لازم : پوست تخم مرغ
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : مربی راهنما خانم فاطمه اسلامی