نقاشی روی سنگ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل کار : گواش یا آبرنگ ، قلم مو

شرح کاردستی


ابتدا  سنگ مورد نظر را تمیز می کنیم نقاشی یا طرح مورد نظر را روی سنگ نقاش می کنم و با استفاده از قلمو و گواش با سلیقه خود عضو رنگ می کنیم.

 کاری از اعضای مرکز 2 ایرانشهر  

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ
روش اجرای کاردستی : ساده
اجرا کننده : مربی راهنما خانم بایگان