آموزش ساخت دستبند

دسته : صنایع دستی

ابزار مورد نیاز :زنجیر،مهره،قفل دستبند،حلقه،بست،نخ مخصوص دستبند

شرح کاردستی


ابتدا نخ را دو لا  کرده ویک بست به ابتدای نخ محکم می کنیم.سپس نخ هارا از دو طرف مهره رد می کنیم. بعد در هر کدام از نخ ها یک مهره می اندازیم و باز نخ هارا از دو طرف مهره رد می کنیم و دوباره یک مهره در هر نخ می اندازیم. هر بار که این کار را را انجام می دهیم مهره ها بصورت یک گل چهار تایی شکل می گیرد. کار را تا انتها به همین صورت ادامه می دهیم .سپس یک بست به نخ محکم می کنیم و با حلقه قفل و زنجیر را وصل می کنیم. در پایان دستبند زیبا آماده می‌باشد.
خانم سعیده کیخا ۱۳ساله  مرکز نیمروز


مشخصات کاردستی
اجرا کننده : مربی راهنما:خانم صدیقه گلی