کاردستی با مواد طبیعی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم:پوست درخت کاج،میوه کاج،هسته تمر هندی،شاخه های خشک،چسب حرارتی
کاری ازاعضای مرکزمجتمع زاهدان - مربی راهنما خانم زهرافاطمی

شرح کاردستی
بعدازانتخاب طرحهای خلاقانه اعضا با چسب حرارتی طرح خود را روی ام دی اف به صورت قاب برجسته یا ماکت کوچک پیاده کرده اند.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، دانه ها ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی