ساخت قاب تزئینی

دسته : تزئینی

موادلازم:گل سفال،آب،ابزارسفال
کاری از اعضای مرکز چابهار - مربی راهنما طیبه بزی

شرح کاردستی


ابتداگل راورزداده،سپس گل راباوردنه صاف نمونده باضخامت یک  تا دو سانت  بعد باچاقو یک  مربع ۱۰*۱۰ برش می دهیم، سپس مقداری ازگل رابادست به شکل لوله ای یافیتیله درآورده و طرح موردنظرمان را بافیتله ها می سازیم و برروی مربع باآب می چسبانیم.سپس باابزاربالای قاب یک سوراخ برای آویزان کردن قاب ایجاد می کنیم.