فضا سازی محرم

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


برای بدن داخل کیسه یا هر نایلون کاغذ وپارچه گذاشته یا از یه شی استوانی برای ایستای استفاده می کنیم
برای سر هم از توپ یا داخل پارچه کاغذ وپارچه استفاده کرده ودور آن راگره می زنیم وروی بدن با نخ ثابت کرده وسپس از چادر که دیگرلازم نداریم برای پوشش آن استفاده می شود وبرای پوشش سر وصورت از پارچه سبز وزرد استفاده می کنیم
اگه بخواهیم حجمی نباشد روی کارتن کشیده می شود با کاغذحجم داده شده وبا پارچه پوشش می دهیم
برای درست کردن نخل هم از لوله پارچه یا بنر،کاغذ الگو،وبرای شاخه های آن ازسیم ،نمد یا مقوا سبز یا طلق سبزیا عکس رادیولوژی می توان استفاده کرد
در صورت فرصت نداشتن ازشاخه های مصنوعی استفاده می کنیم
کاری ازاعضای مرکزبنجار-زابل
مربی راهنما:طوبی سامانی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، دوختی ، گره ای