معرق کاری

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

وسایل مورد نیاز: چوب، اره، چسب، گواش
ابتدا طرح مورد نظر را بر روی چوب می کشیم و سپس با اره نقاط طراحی شده را می بریم و در انتها با استفاده از گواش ، اسپره رنگ، طراحی و رنگ آمیزی می کنیم.
کاری از اعضا پسر مرکز ۲خاش
مربی راهنما:خانم مسعودی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : ساده