ساخت قاب های زیبای دیواری بامهره

دسته : تزئینی

موادلازم : چوب ام دی اف ، مهره های تسبیح که خراب شده اند،چسب مایع ،نمد، سیم گل سازی
ابتداچوب مورد نظرخودراانتخاب کرده وطرح هایی که مورد نظرتان هست باخلاقیت خودبروی چوب گذاشته ووقتی ازآن چیدمان خوشتان آمد باچسب می چسبانیدهمچنین می توانید در کارخودازنمد و سیم استفاده کنیددر آخربرای اینکه قاب خودراآویزان کنیدیک تکه کوچک سیم گل سازی رادولاباچسب حرارتی برپشت قاب چسبانده وبعدقاب را آویزان می کنیم.
مربی راهنما:خانم مریم نوری – مسئول مرکز 5 زاهدان

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی