خفاش مقوایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
الگو : trueاجرا توسط اعضای مرکز یک خاش با راهنمایی مهبانو خسروی
وسایل موردنیاز: مقوا و کاغذ رنگی چسب قیچی
برای شروع مقوا به شکل مستطیل برش زده و لوله می کنیم .بدن خفاش آماده است. چشم ها و دهان را آماده کرده و می چسبانیم در آخر بالها را با کاغذ رنگی درست کرده و در پشت کار متصل می کنیم.
ایده اینترنت

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی