تابلوکاشی

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال
الگو : true

ابتدا طرح مورد نظر رو انتخاب کرده، بر روی چوب می چسبانیم وبعد کاشی ها رابرحسب رنگ انتخاب شده به قطعات کوچکتری می شکنیم و با چسب چوب اول دور گیری کار و بعد داخل طرح رو کار می کنیم . در پایان چسباندن باید بگذاریم که کار خشک شود وبعدبرای زیبا تروپر شدن جاهای خالی تابلو را با پودر سنگ پر میکنیم. کاری ازاعضای نوجوان مرکز۲ خاش _ استان سیستان وبلوچستان مربی راهنماآقای محمدرضاجعفری

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : محمدرضاجعفری