الک های تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

ساخت تابلوهای تزئینی با استفاده از دکوپاژوکلاژتصاویردرپس زمینه که با فرم های مختلف می توان انجام داد .

شرح کاردستی

روش اجرای کاردستی:

ابتدا یک طرف الک را بااستفاده ازمقوا به عنوان بیس وپس زمینه می پوشانیم وبا برش تصاویر وقرار دادن آنها به صورت پلکانی وعقب وجلو به اثر عمق وبعد می دهیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، لولایی
ایده پرداز : ملوک افشاری
گردآورنده : ملوک افشاری
اجرا کننده : ملوک افشاری