خیس نشدن کاغذ

سپرنامرئی

دسته : علمی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱۶ سال

در کارگاه علمی " علم با طعم هیجان " در مرکز ابتدا با اعضا در مورد" کشش سطحی آب " صحبت شد و با کمک اعضا آزمایش " سپر نامرئی " با وسایل ساده اجرا شد که برای بچه ها مهیج بود. مربی راهنمارامین ناروئی

مشخصات کاردستی
گردآورنده : رامین نارویی
اجرا کننده : رامین نارویی