زمزمه کنید.

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های صوت است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

یک دوست خوب

شرح آزمایش

از دوست خود بخواهید که با دهان بسته سرودی را زمزمه کند. در هنگام زمزمه کردن باید دهانش بسته باشد.

با او شرط‌بندی کنید که می‌توانید با دو انگشت صدای او را قطع کنید و به او صدمه نزنید.

وقتی که دوست شما زمزمه می‌کند، با دو انگشت خو بینی او را بگیرید. او دیگر نمی‌تواند زمزمه کند.

آنچه اتفاق می‌افتد

صدای زمزمه در اثر عبور هوا از میان تارهای صوتی تولید می‌شود. هنگامی که منبع هوا(راه عبور هوا) قطع شود دیگر صدایی نمی‌توان تولید کرد. انگشت خود را روی گلوی خود بگذارید و سرودی را زمزمه کنید. آیا لرزش و ارتعاش تارهای صوتی خود را حس می‌کنید.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی