بادکنک را دارای خاصیت بار الکتریکی کنید.

خاصیت بار الکتریکی در بادکنک به روش تماس یا مالش

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت الکتریسته ساکن است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت الکتریسته ساکن و ویژگی‌های آن است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بادکنک

موی سر

خرده‌های کاغذ(می‌توانید مانند شکل زیر یک مار که به دور خود پیچیده است را بسازید)

شرح آزمایش

مانند شکل بادکنک را باد کنید و به موهای سر خود مالش دهید. وقتی بادکنک را از سر خود دور می‌کنید می‌بینید که موهای شما نیز با حرکت بادکنک بلند می‌شوند و به سمت بادکنک جذب می‌شوند.

چه نیرویی موهای شما را حرکت می‌دهد و به سمت بادکنک جذب می‌کند.

حال بادکنک را به سمت خرده کاغذها و یا ماری که ساخته‌اید نزدیک کنید. چه مشاهده می‌کنید؟

آیا کاغذ ها هم به سمت بادکنک جذب می‌شوند؟ چه نیروی خرده کاغذها را به حرکت در می‌آورد؟

انچه اتفاق می افتد...

بار الکتریکی یک خاصیت ماده است که باعث می‌شود، هنگامی که ماده در مجاورت ماده‌ی باردار دیگری قرار می‌گیرد به آن نیرو وارد شود.

 بار الکتریکی دو نوع است بار مثبت و بار منفی. بین دو ماده یا جسم با بارهای هم‌نام نیروی رانش ایجاد می‌شود و برعکس اگر ناهم‌نام باشند بین آن‌ها ربایش ایجاد می‌شود.

بار الکتریکی یک خاصیت پایسته در ماده است به این معنی که بار الکتریکی تولید نمی‌شود یا از بین نمی‌رود؛ بار الکتریکی از ذرات زیراتمی ماده که تعیین‌کننده‌ی خواص الکترومغناطیس ماده‌اند ناشی می‌شود برای مثال الکترون. یک ماده‌ی باردار الکتریکی، تولیدکننده‌ی میدان‌های الکترومغناطیسی است و خود از آنها تأثیر می‌گیرد.

هنگامی که بادکنک را با موهای خود مالش می‌دهید، در واقع بادکنک را دارای بارالکتریکی می‌کنید. وقتی که بادکنک دارای خاصیت ماده -که به آن بار الکتریکی می‌گویند- شد،در زمانی که در مجاورت کاغذ قرار می‌گیرد به آن نیرو وارد می‌کند و آن را جذب می‌کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی