نقاشی گرافیکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٢ سال

با استفاده از اسپری های گرافیکی نقاشی خیابانی بکشیم.

شرح کاردستیوسایل  لازم:

رنگ های اسپری گرافیکیاین کار توسط اسپری های گرافیکی که در نقاشی های خیابانی مورد توجه قرار گرفته انجام می شود.

توجه کنید در لحظه استفاده از اسپری از ماسک فیلتر دار استفاده کنید. 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : فاطمه تاجیک