نیروی جاذبه

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نیروی جاذبه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی جاذبه است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

قاشق

عسل

بطری

شرح آزمایش

برای اینکه بفهمی نیروی جاذبه چگونه اجسام را به طرف خودش می‌کشد، یک قاشق پر از عسل بردار. نوک قاشق را کمی خم کن تا عسل توی بطری بریزد. تماشا کن که چطور می‌ریزد.

عسل چسبانک است و با قدرت زیادی به قاشق چسبیده است چه نیرویی باعث می‌شود که عسل از قاشق جدا شود و در بطری بریزد؟

عسل کشیده می‌شود و دراز و درازتر می‌شود و مثل یک نوار توی بطری می‌ریزد.

نیروی جاذبه باعث می‌شود عسل توی بطری بریزد.

آنچه اتفاق می‌افتد

آیا می‌دانی وقتی که می‌افتی چه می‌شود؟

به زمین می‌افتی....

آیا می‌دانی وقتی لیوان آب را برعکس می‌کنی، آب درون لیوان چه می‌شود؟

به زمین می‌ریزد...

آیا می‌دانی وقتی که توپی را به هوا پرتاب می‌کنی چه می‌شود؟

توپ کمی بالا می‌رود و بعد به طرف پایین برمی‌گردد.

وقتی چیزهای دیگری را مانند سیب، لگو و متکا را به هوا پرتاب می‌کنی می‌بینی که کمی بالا می‌رود و سپس به زمین می‌افتد.

تمام چیزهایی که به هوا پرتاب کردی به کدام طرف می‌افتد؟

به طرف پایین..... به طرف زمین.... اجسامی که به هوا پرتاب می‌کنیم به زمین می‌افتند.

می‌دانی چه‌چیزی باعث افتادن اجسام می‌شود؟

نیرویی که به آن نیروی جاذبه می‌گویند. تا زمانی که روی زمین هستیم، نمی‌توانیم از دست این نیرو فرار کنیم.

نیری جاذبه همیشه اجسام را به طرف خودش می‌کشد.

می‌دانی به کدام طرف...؟

پایین

     پایین

           پایین

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی