نیروی آهن‌ربا از انگشتانت می‌گذرد

مغناطیس

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مغناطیس است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مغناطیس است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

آهن‌ربا

گیره‌ی کاغذ

کاغذ

 شیشه

چوب

شرح آزمایش

یک گیره‌‌‌ی کاغذ را بین شست و انگشت اشاره‌ات قرار بده.

بعد یک آهن‌ربا روی انگشت اشاره‌ات بگذار

حالا انگشت شست‌ات را از گیره دور کن. گیره از شست‌ات آویزان می‌شود.

نیروی آهن‌ربا از اجسام دیگر نیز می‌گذرد. می‌توانی امتحان کنی...

همین آزمایش را با استفاده از کاغذ، شیشه و چوب نیز انجام بده.

گیره کاغذ با استفاده از دستت زیر چوب، کاغذ و شیشه نگه‌دار و سپس آهن‌ربا را در طرف دیگر چوب،کاغذ و شیشه قرار بده و سپس دسست را از روی گیره بردار.

همانطور که مشاهده می‌کنی نیروی آهن‌ربا از کاغذ، شیشه و چوب هم عبور می‌کند و گیره را جذب می‌کند و وقتی شما دستتان را از زیر گیره بر می‌دارید گیره نمی‌افتد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی