آبی که دیده نمی‌شود

فرایند تبخیر

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت فرایند تبخیر است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

لباس

تشت پر از آب

شرح آزمایش

لباس را درون آب فرو ببر. لباست خیس می‌شود.

لباست را روی بند آویزان کن. در ابتدا قطرات آب را که ری زمین می‌چکند مشاهده می‌کنی.

دستانت را روی لباس بکش دستانت به وسیله‌ی قطرات آبی که در الیاف لباس نفوذ کرده‌اند، مرطوب می‌شوند.

بعد از چند ساعت دوباره دستانت را روی لباس بکش. لباس خشک شده است و دیگر دستانت مرطوب نیست.

آب کجا می‌رود؟

آب وارد هوا می‌شود. آب به شکل گاز خشک در می‌آید، این گاز را نمی‌توانی ببینی، اما در هوا وجود دارد.

انچه اتفاق می افتد...

چاله‌ای پر از آب بعد از مدتی خشک می‌شود و آب آن به هوا می‌رود.

آب مایع است وقتی آب در مجاورت گرما قرار می‌گیرد و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل می‌شود، دیگر دیده نمی‌شود. این تبدیل حالت را تبخیر می‌گوییم.مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی