کشش سطحی

پوسته های آب صابون روی لگو

دسته : علمی

مولکول‌های آب روی سطح آب "پوسته ای" را ایجاد می‌کنند که در آن مولکول‌های آب با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارداین آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیرو کشش سطحی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیرو کشش سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

آب

صابون

لگو‌های حجمی

شرح آزمایش

محلول از آب صابون را ایجاد کنید.

مانند شکل با لگو‌های خود اشکال هندسی چون هرم، مکعب و ... به وجود آورید.

لگو‌های خود را در محلول آب و صابون فرو ببرید و به‌آرامی لگو خود را از محلول خارج کنید. چه مشاهده می‌کنید.

انچه اتفاق می افتد...

آب بر روی سطح خود "پوسته‌ای" تشکیل می‌دهد  اشیایی بزرگ در حالت عادی در آب فرو می‌روند و از این پوسته رد می‌شوند اما اگر همین اشیا به صورت ذرات ریز و سبک باشند روی آب شناور می‌مانند و از این پوسته‌ی نازک رد نمی‌شوند.

این "پوسته" را مولکول‌های آبی ایجاد می‌کنند که با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارد. مولکول‌های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار گرفته‌اند.

در آزمایش بالا اگر صابون را از محلول حذف کنید و لگوها را درون آب خالص فرو ببرید و سپس خارج کنید مشاهده می‌کنید که لایه‌هایی که در آزمایش قبل دیده‌اید به هیچ وجه به وجود نمی‌آید. چرا که کشش سطحی بین مولکول‌ها به قدری زیاد است که اجازه نمی‌دهدمولکول‌های آب از هم جدا شوند و بخواهند از اضلاع لگو عبور کنند.

اما وقتی که مقداری صابون به آب اضافه می‌کنید، مولکول‌های صابون در سطح آب قرار می‌گیرند. درنتیجه وقتی لگو را در آب صابونی فرو می‌برید یک غشای صابونی روی اضلاع لگو به وجود می‌آید. در اضلاع لگو نیز کشش سطحی باعث می‌شود که مولکول‌های آب صابون در مجاورت همدیگر قرار بگیرند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی