مخلوط ها

مخلوط ناهمگن

دسته : علمی

مخلوط‌ به معنای آمیخته شدن و قاطی شدن دو ماده می‌باشد. مخلوط‌ها می‌تواند مایع در مایع، گاز در گاز، جامد در جامد، گاز در جامد، جامد در گاز، جامد در مایع، و گاز در مایع باشند.

این آزمایش از سری آزمایش های شناخت مخلوط ها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مخلوط ها و ویژگی های آنها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

لوبیا ها مختلف( لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و ...)

انواع مختلفی از عدس‌ها

لپه

شرح آزمایش

مقدار از لوبیاهای مختلف و انواع عدس‌ها و لپه را با همدیگر مخلوط کنید. شما یک مخلوط ناهمگن از انواع لوبیاها، عدس‌ها و لپه را در دست دارید.

انچه اتفاق می افتد...

مخلوط‌ به معنای آمیخته شدن و قاطی شدن دو ماده می‌باشد.  مخلوط ترکیب فیزیکی یا شیمیایی مواد است به‌طوری که بعد از مرحله‌ی ترکیب، هر یک از مواد خواص اولیه‌ی خود را حفظ می‌کنند.

مخلوط‌ها می‌تواند مایع در مایع، گاز در گاز، جامد در جامد، گاز در جامد، جامد در گاز، جامد در مایع، و گاز در مایع باشند.

مخلوط‌ها را می‌توان به دو گونه‌ی همگن یا ناهمگن نام‌گذاری کرد. در مخلوط همگن، تمامی مواد به صورت یکسان بایکدیگر ترکیب می‌شوند و مخلوطی یکدست و غیرقابل تشخیص(به صورت چشمی) به دست می‌آید. اما در مخلوط ناهمگن نوع مواد و ترکیباتی که در آن استفاده شده است را به راحتی می‌توان مشخص کرد و در آن مواد به صورت کامل با یکدیگر مخلوط نشده‌اند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی