رشد درختان

دسته : علمی

پوست درخت باید هم‌زمان با رشد درخت کش بیاید. پوست درخت، درخت را می‌پوشاند از آن محافظت می‌کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

برگه‌ی کاغذ

مداد یا ماژیک یا مداد شمعی

چسب نواری

شرح آزمایش

مانند شکل برگه‌ها را روی تنه‌ی درخت بچسبانید.

با استفاده از مداد شمعی سعی کنید از الگوی روی درخت کپی برداری کنید.

همین کار را روی تنه‌ی درخت‌های دیگر امتحان کنید. به الگوی چوب روی بدنه‌ی درختان توجه کنید. تفاوت بین آن‌ها را با چشمانتان می‌بینید؟ طرح‌های چوبی روی بدنه‌ی درختان با هم متفاوت است به همین دلیل نقاشی‌هایی که رسم می‌کنید نیز باهمدیگر متفاوت است.


انچه اتفاق می افتد...

پوست درخت باید هم‌زمان با رشد درخت کش بیاید. پوست بعضی از درختان خیلی کش می‌آید و به نظر می‌رسد که پوست آن‌ها نرم است چون به آسانی کش می‌آید. پوست برخی از درختان کمتر کش می‌آید و به نظر می‌رسد که پوست آن‌ها با بزرگ شدن درخت ترک برمی‌دارد. به همین دلیل است که برخی درختان پوستی زبر با شیارهای عمیق دارند. کپی‌برداری از پوست درختان روشی است برای دیدن الگوی کشیدگی و رشد پوست درخت.

پوست درخت، درخت را می‌پوشاند  از آن محافظت می‌کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی