اختلاف ارتفاع مایع در لوله‌ی مویین و ظرف بشر

دسته : علمی

یکی از اثرات نیروی چسبندگی سطحی، مویینگی است. میزان بالا آمدن مایعات در لوله‌های بسیار نازک را مویینگی می‌نامند.این آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیروی چسبندگی سطحی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی چسبندگی سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

دو ظرف یا بشر

دو عدد لوله‌ی مویین

آب

جیوه

شرح آزمایش

در یکی از ظرف‌ها آب و در ظرف دیگری جیوه بریزید.

دو لوله مویین را در دو ظرف قرار دهید.

همانطور که در آزمایش سطح آب و جیوه در داخل لوله‌ی مویین مشاهده کردید، آب به دلیل نیروی چسبندگی سطحی و اثر مویینگی از لوله‌ی نازک نی بالا می‌رود و جیوه به دلیل نیروی چسبندگی سطحی و اثر مویینگی از لوله پایین تر می‌رود. به عبارت دیگر مقدار جیوه‌ی داخل لوله از ارتفاع جیوه‌ای که در ظرف ریخته‌اید پایین‌تر می‌رود و ارتفاع جیوه داخل لوله از ارتفاع جیوه‌ی داخل ظرف کمتر است. حال اینکه اگر با خط کش اندازه بگیرید مشاهده می‌کنید که هرچه از ارتفاع مایع در بشر کم یا زیاد می‌شود به همان اندازه ارتفاع مایع در لوله‌ی مویین به ترتیب زیاد و کم می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی