چگونه یک عروس دریایی بسازید...

دسته : تزئینی

عروس دریایی که ساخته اید را داخل بطری بیاندازید حال بطری را سروته کنید و حرکت عروس دریایی را در بطری آب تماشا کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بطری

آب

رنگ آبی

نابلون یا یک تکه پلاستیک

قیچی

نخ

شرح کاردستی

مانند شکل یک تکه‌ی پلاستیک بردارید و آن را به شکل دایره برش بزنید.

سپس مانند شکل دایره را تا کنید و برش بزنید

پلاستیک را باز کنید و مانند شکل زیر روی مشت خود قرار دهید.

با استفاده از انگشت اشاره دست دیگر خود پلاستیک را به حالت شکل زیر قرار دهید و مقداری آب درون پلاستیک بریزید.

با استفاده از نخ قسمتی را که در آن آب ریخته‌اید ببندید. عروس دریایی شما آماده شده است.

درون بطری پر از آب یک قطره رنگ آبی بریزید. سپس عروس دریایی که ساخته اید را داخل بطری بیاندازید حال بطری را سروته کنید و حرکت عروس دریایی را در بطری آب تماشا کنید


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی