جوشش قرص جوشان در آب

دسته : علمی

در طی واکنش شیمیایی آب با قرص جوشان، مولکول‌های گاز دی اکسید کربن آزاد می‌شوند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

آب

ظرف شیشه‌ای استوانه‌ای بلند

تیله‌های رنگی سبک

قرص جوشان

شرح آزمایش

 سه چهارم از ظرف شیشه‌ای را پر از آب کنید

تیله‌ها را به آرامی در آب رها کنید همانطور که مشاهده می‌کنید تیله‌ها کمی در آب جابه جا می‌شوند و از آنجایی که چگالی آن‌ها بیش از آب است در آب فرو می روند و ته نشین می‌شوند.

دو عدد قرص جوشان را داخل آب بیاندازید و رقص تیله‌ها را در آب مشاهده کنید.

انچه اتفاق می افتد...

جوشش قرص جوشان در آب به علت واکنش یک اسید با یک باز و تولید کربن دی اکسید است. در طی این واکنش شیمیایی مولکول‌های گاز دی اکسید کربن آزاد می‌شوند.  ذرات کوچک گاز دی اکسید کربن که همان، مولکول‌های گاز هستند،  نیاز به فضا دارند. آن‌ها در میان مولکول‌های مایع جابه جا می‌شوند تا فضایی برای خود پیدا کنند و در آب جوششی را ایجاد می‌کنند که به خاطر این جوشش تیله‌ها دوباره در آب به حرکت در می‌آیند. این فرایند جوشش و حرکت تیله‌ها تا زمانی ادامه دارد که تمامی مولکول‌های گاز دی اکسید کربن تولید شده از مایع خارج شده و به محیط بیرون از ظرف انتقال یابند.

حل شدن قرص جوشان در آب بر خلاف تصور، یک فرایند گرما گیر است و اگر یک دما سنج را در آب قرار دهید و سپس قرص جوشان را اضافه کنید مشاهده می‌کنید که دمای دما سنج پایین می اید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی