الکتریسته و مغناطیس

دسته : علمی

این آزمایش نشان می‌دهد که بین الکتریسته و مغناطیس رابطه وجود دارد و جریان الکتریکی می تواند یک میدان مغناطیسی ایجاد کند.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

آهن‌ربا کوچک

باتری

سیم رسانا

کلید خاموش و روشن

قطب نما

شرح آزمایش

با استفاده از سیم رسانا و باتری و کلید یک مدار الکتریکی ایجاد کنید.

ابتدا سر مثبت باتری را در سمت علامت روشن کلید قرار دهید و کلید مدار فعال کنید. زمانی که کلید فعال می‌شود جریان در مدار صورت می‌گیرد.

قطب نما را به سیم رسانا نزدیک کنید. چه مشاهده می‌کنید؟

زمانی که جریان در سیم برقرار است سوزن قطب نما شروع به حرکت می‌کند. و زمانی که کلید قطع می شود و سپس جریان هم قطع می شود، سوزن قطب نما به سر جای اول خود بر می‌گردد.

حال جهت باتری را تغییر دهید و این بار سر منفی باتری در سمت علامت روشن کلید قرار دهید و کلید را فعال کنید. این بار جریان در جهت مخالف در مدار صورت می‌گیرد.

قطب نما را به سیم رسانا نزدیک کنید. حالا چه مشاهده می‌کنید؟

این بار سوزن قطب نما در جهت دیگر حرکت می‌کند.

آنچه اتفاق می‌افتد

جهت جریان الکتریکی همواره از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر است. جهت جریان الکتریکی در یک مدار از قطب مثبت باتری به قطب منفی باتری است.

این آزمایش نشان می‌دهد که بین الکتریسته و مغناطیس رابطه وجود دارد و جریان الکتریکی می تواند یک میدان مغناطیسی ایجاد کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی