ماشین الکتریکی

دسته : علمی

ماشین الکتریکی، یک نام کلی برای دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی یا برعکس تبدیل می‌کند. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به تبدیل انرژی است.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

بطری پلاستیکی آب معدنی مطابق شکل

بطری آب ورزش‌کاری

چسب حرارتی

آرمیچر

باطری قلمی

سیم رابط جریان

4 عدد سربطری

قیچی

دو عدد نی

دو عدد سیخ چوبی کباب

شرح آزمایش

مطابق شکل زیر جای چرخ‌های ماشین الکتریکی ساده خود را مشخص کنید.

جای چرخ ها را به دقت با ماژیک مشخص کنید و به کمک سر قیچی سوراخ کنید.

نی هارا از سوراخ‌های موازی عبور دهید. نی‌ها را به محل عبور آن‌ها از بطری بچسبانب تا ثابت شود. سپس قسمتی از نی که به صورت اضافه از بطری بیرون زده شده است را با قیچی ببرید.

سیخ های چوبی باید به راحتی از این نی‌ها عبور داده شوند.

وسط سر بطری ها را با کمک قیچی سوراخ کنید تا سیخ ها به راحتی از آن‌ها عبور کنند.

مطابق شکل سر بطری ها را به سیخ ها بچسبانید تا ثابت شود.

همانند ویدیو شکل زیر سر بطری آب را ببرید طوری که شبیه یک فت یا پنکه شوند.

با استفاده از سر بطری آب ورزشکاری، ارمیچر را به فنی که سخته‌اید متصل کنید سپس سیم های ارمیچر را به قطب های مثبت و منفی باطری متصل کنید. مشاهده می‌کنید که فنی که ساخته‌اید می‌چرخد و هوا را جابه جا می‌کند.

آرمیچر و باطری را روی بدنه‌ی ماشین بچسبانید. مشاهده می کنید که به محض تماس سیم های آرمیچر به باتری ماشین به حرکت در می‌آید.

آنچه اتفاق می‌افتد

ماشین الکتریکی، یک نام کلی برای دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی یا برعکس تبدیل می‌کند. ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. موتورها الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. در این آزمایش نیز با استفاده از آرمیچر انرژی الکتریکی که از باتری گرفته می‌شود به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود. بنا به اصل پایستگی انرژی تمام انرژی الکتریکی دریافت شده از باتری به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود و مقدار این دو انرژی با هم برابر است. برای اطلاعات بیشتر به آزمایش‌های مربوط به اصل پایستگی انرژی در بخش کاردستی مراجعه کنید.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی