بادکنک چرخان

دسته : علمی

انرژی جنبشی یکی از صورتهای انرژی است که جسم بخاطر حرکت دارا می باشد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

نی

بشقاب ته دار یا لبه دار

بادکنک

چسب

شرح آزمایش

نی را مانند شکل قیچی کنید

نی را وارد بادکنک کنید و سر بادکنک را دور نی بپیچید و با چسب مانند شکل بچسبانید.

داخل نی بدمید و سر آن را محکم بگیرید تا هوای داخل بادکنک خارج نشود.

بادکنک را روی بشقاب ته دار فرار دهید و سر نی را رها کنید تا هوا از آن خارج شود.

همانطور که مشاهده می کنید بادکنک با سرعت زیاد روی بشقاب می چرخد.

آنچه اتفاق می افتد

انرژی جنبشی یکی از صورتهای انرژی است که جسم بخاطر حرکت دارا می باشد.

هوایی که داخل بادکنک می دمید، در داخل بادکنک متراکم می‌شوند. مولکول‌های گاز متراکم شده دارای انرژی زیادی هستند و از آنجایی که در بادکنک تحت فشار هستند نیروی زیادی را به همدیگر وارد می‌کنند تا اینکه سر نی رها می شود و این انرژی بادکنک را به حرکت می آورد. سرعت حرکت این بادکنک بسیار زیاد است چرا که نیروی اصطکاکی که ظرف به بدنه‌ی بادکنک وارد می‌کند بسیار کم است و تمام انرژی حاصل از جنبش مولکول‌های گاز تحت فشار داخل بادکنک به انرژی جنبشی بادکنک تبدیل می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی