واکنش آب، جوش شیرین و سرکه

دسته : علمی

جوش شیرین (بی کربنات سدیم) باز است درحالی که سرکه، اسید است. وقتی شما آن‌ها را مخلوط می کنید با هم واکنش می دهند، بعد از واکنش اسید کربنیک به وجود می آید که خیلی ناپایدار و بی ثبات است و فوراً به آب و دی اکسید کربن شکسته می شود و آتشفشان زیبایی را برایتان به وجود می آورد.

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

جوش شیرین

قاشق

لیوان با لبه‌ی بلند

پودر رنگ خوراکی به رنگ های زرد و آبی

سرکه

آب

شرح آزمایش

مقداری جوش شیرین در ظرفی بریزید و سپس با استفاده از دسته‌ی قاشق مقداری رنگ خوراکی آب به آن اضافه کنید و مخلوط کنید.

در لیوانی با لبه‌ی بلند مقداری سرکه بریزید این مقدار به اندازه‌ی یک چهارم لیوان باشد.

به همان میزان که سرکه ریخته‌اید در ظرف آب بریزید.

مقداری رنگ خوراکی زرد رنگ به مخلوط آب و سرکه‌ی داخل لیوان اضافه کنید و خوب به هم بزنید.

کم کم با استفاده از قاشق ذره ذره جوش شیرین رنگ شده را به محلول داخل لیوان اضافه کنید. چه اتفاقی می افتد؟

همانطور که می بینید دو رنگ خوراکی با هم ترکیب می شوند و رنگ سبز را به وجود می آورند از طرف دیگر ترکیب سرکه و جوش شیرین که ترکیب باز و اسید است یک واکنش گرماده است. با احتیاط به بدنه‌ی لیوان دست بزنید گرما را حس می کنید ؟

اگر آب را از این محلول حذف کنید، واکنش سرکه و جوش شیرین به قدری زیاد و سریع است که محلول از لیوان سرریز شده و به بیرون می ریزد.

آنچه اتفاق می افتد...

جوش شیرین (بی کربنات سدیم) باز است درحالی که سرکه، اسید است. وقتی شما آن‌ها را مخلوط می کنید با هم واکنش می دهند، بعد از واکنش اسید کربنیک به وجود می آید که خیلی ناپایدار و بی ثبات است و فوراً به آب و دی اکسید کربن شکسته می شود و آتشفشان زیبایی را برایتان به وجود می آورد.

دو نوع واکنش که بر اساس تغییرات گرما وجود دارد، به نام های واکنش های گرماده و گرماگیر. آن دسته از واکنش هایی که در آن ها گرما تولید می‌شود را واکنش‌های گرماده می‌گویند. آن دسته از واکنش‌هایی که برای انجام آن ها گرما جذب می شود، به عنوان واکنش های گرماگیر تعریف می شوند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی