گیره های کاغذ در میدان مغناطیسی

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کلاه لبه دار

آهن‌ربا کوچک

گیره کوچک

سیم مفتول

گیره کاغذ با رنگ های متفاوت

نوار چسب

شرح آزمایش

سر سیم مفتول را خم کنید و آهن ربا را در خم قرار دهید سپس آن را بپیچانید طور که سیم مفتول، آهن ربا را نگه دارد. سپس چند دور چسب نواری را دور آهن ربا و سیم مفتول بپیچانید.

کلاه لبه دار را بپوشید و  سپس با گیره‌ی کوچک لباس، سر دیگر سیم مفتول را به لبه‌ی کلاه متصل کنید.

تعدادی از گیره‌های رنگی کاغذ را جمع آوری کنید. برای مثال 5 تا گیره کاغذ آبی 4 تا گیره‌ی زرد، 5 تا قرمز و ... . همانظور که می دونید این گیره‌ها فلزی هستند. جنس آن‌ها از آهن هست. این گیره‌ها به وسیله‌ی آهن ربا جذب می‌شود.

گیره ها را روی میز بریزید و سعی کنید بدون دخالت دست تمامی گیره‌ها را به وسیله‌ی آهن ربا جمع کنید.

آنچه اتفاق می افتد

برای یافتن جواب بهتر است بیشتر در مورد آهنربا بدانیم.

 آهنربا اشیایی هستند که میدان مغناطیسی تولید می‌کنند . آهن‌رباها در صنایع مختلف جهت جداسازی ضایعات آهن کاربرد فراوان دارند. به دو سر یک آهنربا که نسبت به سایر قسمتهای یک آهنربا ، خاصیت مغناطیسی قوی تری از خود نشان می دهند قطب های آهنربا گفته می شود وبا نام های N و S شناخته شده اند .

میدان مغناطیسی، خاصیتی در فضای اطراف یک آهنربا است، که بر طبق این خاصیت بر یک آهنربا و یا مواد مغناطیسی واقع در این فضا نیرو وارد می شود . در این آزمایش نیز آهنربا فضایی با خاصیت مغناطیسی را به وجود می آورد که بر طبق این خاصیت به گیره های فلزی کاغذ نیرو وارد می شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی