کتابسازی

پرواز محبت

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی